gesio77.serwis

Temat: Powrót z urlopu wychowawczego
Sylion, przepisy mówią, że obowiązkiem pracodawcy jest dopuszczenie pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeśli to niemożliwe - na stanowisku równorzędnym lub innym odpowiadajacym jego kwalifikacjom zawodowym, ale z wynagrodzenieniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego przed tym urlopem (porównaj art. 186 ze zn. 4 Kp). Wiesz, trudno radzić tak ogólnie, nie znając bliższych szczegółów, ale IMHO rozwiązanie stosunku pracy (jeśli do niego dojdzie) będzie z winy jednak pracodawcy (mam na myśli wypowiedzenie ustawowe, a nie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - czyli w wyniku jakiegoś Twojego błędu). A jeśli z winy pracodawcy, to odprawa. Moim zdaniem to po stronie pracodawcy należy zorganizowanie odpowiediego stanowiska pracy, zgodnego z Twoimi kwalifikacjami. Jeśli nawet będzie ono odbiegało od Twojego poprzedniego zakresu obowiązków, pozostaje jeszcze kwestia płacy. Idąc dalej - na pewno wiesz, że wypowiedzenie zmieniającego może się odnosić zarówno do warunków pracy, jak i płacy - jeśli zmieni Ci płacę i Ty tego nie przyjmiesz, to - rzecz jasna - również należy Ci się odprawa. Natomiast nie bardzo nadal rozumiem pomysł z tym odszkodowaniem. W prawie pracy jest kilka rodzajów odszkodowań i czytając Twój poprzedni post, myślałam, że masz na myśli odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia. Natomiast z kolejnego postu wynika, że jednak zupełnie coś innego. Hm. Jeśli mam się...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34768Temat: Zmiana warunków pracy a wypowiedzenie
O ile dobrze pamiętam, to w przypadku zmiany warunków pracy bądź płacy pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające. Pracownik albo wyraża zgodę na ich przyjęcie, albo nie i wtedy to wypowiedzenie jest traktowane jako normalne wypowiedzenie pracy, z zachowaniem okresu jego trwania. Jeśli pracownik do połowy okresu wypowiedzenia (zmieniającego) nie zgłosi odmowy jego przyjęcia, to wtedy jest to traktowane jako akceptacja nowych warunków...
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=50476


Temat: Wracam do pracy!!!
Dostaniesz wypowiedzenie zmieniające. Możesz go przyjąć albo nie. Jeśli przyjmiesz znaczy zę warunki ich przyjmujesz, jeśli nie przyjmiesz to to wypowiedzenie zmieniające staje się zwykłym. Czasem lepsza jest umowa na czas określony niż na niokreślony. Szczególnie jeśli pracy zmieniać nie chcesz a w umowie nie ma wzmianki o możliwości wcześniejszego jej rozwiązania
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=33438


Temat: SWEDWOOD Chlastawa- "Zakład Pracy" czy "Obóz
Aneks NIE! Wypowiedzenie TAK. Zależy jaką masz umowę i ile czasu pracujesz w firmie. Jeśli masz umowę na czas określony, to pewnie istnieje w niej klauzula o dopuszczalności rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Wypowiedzenie zmieniające to zaproponowanie na piśmie nowych warunków, które będą obowiązywać po tym okresie. Ciekawostką jest, że gdyby pracodawca nie umieścił w umowie na czas określony trwającej dłużej jak pół roku klauzuli o dopuszczalności rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, to umowa taka byłaby nie do rozwiązania. Rozwiązałaby się sama z upływem okresu, na który została zawarta, ale pracodawca nie mógłby jej skrócić – a co najciekawsze również zmienić. (zmienić wynagrodzenia) Życzę wszystkim długich umów na czas określony z maksymalnymi stawkami wynagrodzenia, w których zapomniano napisać o wypowiedzeniu! Ale schodząc na ziemię - jeśli masz umowę na czas nieokreślony to okresy wypowiedzenia- wg kodeksu pracy: Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia...
Źródło: zbaszyn.fora.pl/a/a,294.html


Temat: Etat, a 15 godzin.
W takim razie, jak to sie odbywa? Otzymuje do podpisania pismo zmieniajace warunki zatrudnienia za porozumieniem stron czy wypowiedzenie? Przepis jest jasny: Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie: 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, ... dyrektor winie rozwiązac stosunek pracy lub korzystając z zapisów Kodeksu pracy zaproponowac zmiane warunków zatrudnienia na 10/18. Nie jest to tożsame z ograniczeniem zatrudnienia do którego ma prawo tylko nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania Zwolnienie lekarskie nic tu nie da bo nauczycielowi można wypowiedzieć stosunek pracy nawet na zwolnieniu
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4419


Temat: Czy dyrektor ma prawo..? PILNE
Musiałby dać ci wypowiedzenie zmieniające. Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie: 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. W twoim przypadku liczba oddziałów nie ulega zmniejszeniu, są też warunki do...
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=6989


Temat: zmiana warunków pracy
Zmiany warunków umowy o pracę reguluje art.29 par.4 Kodeksu Pracy, który mówi, że zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Formę pisemną czynności prawnej dwustronnej uważa się za zachowaną, gdy jest ona dokonana w jednym dokumencie podpisanym przez strony. Należy przyjąć, że forma ta ustanowiona została jedynie dla celów dowodowych. Jednakże, kiedy następuje istotna zmiana warunków zatrudnienia pracodawca może w tym przypadku wypowiedzieć dotychczasowe warunki umowy o pracę (za wypowiedzeniem -14 dni), a następnie zaproponować nowe warunki (wypowiedzenie zmieniające - art. 42 KP). W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy, umowa rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli pracownik przed upływem okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać takie pouczenie (art.42 par.3 KP). W razie wypowiedzenia zmieniającego pracownik powinien otrzymać propozycję zmian warunków pracy (2 egzemplarz)...
Źródło: fakt.home.pl/forum/viewtopic.php?t=101


Temat: Nowe rewelacje w kwestii podwyżek.
Chociaż zastanawiam się, czy to jest w ogóle możliwe. Bo przecież musieliby wypowiedzieć warunki płacy żeby go odebrać. Ale z drugiej strony jak nie jest wlicznany do pensji zasadniczej to może mogą bez takiego wypowiedzenia? Szczerze mówiąc z prawem pracy nie miałem dawno do czynienia a nie chce mi się tego sprawdzać bo na razie to i tak tylko spekulacje. Jeśli treść stosunku pracy kształtowana jest przez zmianę przepisów rangi ustawowej to nie wymaga to wypowiedzenia zmieniającego. Ponadto USP z tego co pamiętam nie przewiduje możliwości kształtowania warunków pracy i płacy sędziego w...
Źródło: sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=1089


Temat: Prośba o pomoc
czy pracodawca ma do w/w sytuacji prawo ??? Pracodawca nie ma prawa do jednostronnej zmiany warunków pracy i płacy. Zmiania taka może być skutecznie wprowadzona jedynie za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem zmieniającym określonym w art. 42 kodeksu pracy. jeśli nie ma ( a tak przypuszczam) to gdzie mogę taką sytuację zgłosić ??? Zawsze można się skonsultować z powiatowym inspektoratem pracy, ale zastanawiam się czy jest sens, ponieważ taka umowa po prostu nie jest skuteczna, więc nie ma co się martwić. W przypadku gdy skończy się "3 miesięczny okres pracy", a pracodawca powie, że to już koniec, będą Ci przysługiwały roszczenia związane z nieprawidłowym rozwiązaniem pracy przez pracodawcę. czy oponując do w/w sytuacji mam prawo do jakieś odprawy ? Nie bardzo rozumiem... Jeżeli Twój pracodawca spełnia warunku ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. To będzie Ci się należała także odprawa. Warunkiem jest zatrudnianie conajmniej 20 pełnoetatowych pracowników....
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=699


Temat: przenieisienie firmy a umowa o prace
Do powyższej sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 42 Kodeksu Pracy, który reguluje kwestie tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. § 2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. § 3. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. § 4. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nie przekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=16617


Temat: LOJALKA a nagły spadek wynagrodzenia
Witam, lojalka ta nie obejmuje sytuacji, w której to pracodawca wypowiada pracę. Jeżeli w Twoim zakładzie pracy doszło do zmiany wynagradzania, to musiało się to odbyć na zaszadzie wypowiedzenia zmieniającego, jest to jedyny tryb zmiany warunków pracy i płacy. Kilkakrotnie pojawiał się już taki temat, więc proponuję poszukszć w wyszukiwarce. Sednem sprawy jest, fakt iż jeżeli nie przyjmiesz nowych warunków pracy lub płacy to stosunek pracy ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Także nie jesteś zmuszona pracować za mniejszą stawkę, możesz w takiej sytuacji nie zgodzić się na nowe warunki płacy, a w związku z tym twoja umowa rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia.
Źródło: poradnik-prawny.com/viewtopic.php?t=4222


Temat: cięcia
Podejrzewam, że zaproponowane porozumienie to wypowiedzenie zmieniające warunki płacy (ewentualnie może być także dotyczące warunków pracy-czasu pracy itp.). W takiej sytuacji, w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okersu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych wrunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki (pismo pracodawcy powinno zawierać takie pouczenie)-art. 42§3 Kodeksu pracy. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okersu wypowiedzenia złożyc oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Powyższa opisana sytuacja...
Źródło: darmoweprawo.pl/viewtopic.php?t=179


Temat: Pytania i odpowiedzi
Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy oraz roszczenie o niewypłaconą odprawę Pracowałem na kierowniczym stanowisku w firmie zatrudniającej więcej niż 20 osób. Otrzymałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, w którym pracodawca nie podał przyczyn i uzasadnienia tych zmian. Nowe stanowisko miało być na dużo gorszych warunkach, odmówiłem więc podpisania umowy i zrezygnowałem z pracy. Po konsultacji z PIP wystąpiłem do sądu pracy z roszczeniem o odprawę, której pracodawca mi nie wypłacił. Obecnie pracodawca wymyśla powody zwolnienia. Czy jego zachowanie jest zgodne z prawem? ODPOWIEDŹ
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=641


Temat: Mobbing W Pracy - Jak Się Bronić.
w tym celu przedstawić odpowiednie zaświadczenia, wyniki badań, czy orzeczenie lekarskie. Odszkodowania może domagać się pracownik, jeśli w wyniku stosowanego wobec niego mobbingu rozwiązał pracę. Nie ma znaczenia tryb rozwiązania umowy. Odszkodowanie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników, do regulaminu pracy lub układu zbiorowego pracy, powinien włączyć procedurę dotyczącą przeciwdziałania mobbingowi. Również pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, który nie jest zobowiązany do wydawania regulaminu pracy, może wydać zasady postępowania z mobbingiem. Warto, aby zapoznał z nimi swoich pracowników. Zapoznanie z mobbingiem może nastąpić ... stanowisko. Zmiana nie może jednak nastąpić na podstawie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy na mniej korzystne jest niedopuszczalna. Nie ma żadnej przeszkody, aby sprawcę mobbingu przenieść na gorsze stanowisko. Nie ma też...
Źródło: forum.olesnica.org.pl/index.php?showtopic=3890


Temat: Powrót z urlopu wychowawczego
W związku z tym mam pytanie: - czy mogę już bez rozmów z nimi wrócić do pracy na zasadzie to ja jestem   - czy jak wrócę do pracy i zaproponują mi inne stanowisko (mojego już nie ma), a ja się nie zgodzę przysługuje mi okres wypowiedzenia iczy muszą to zrobić pierwszego dnia - i pytanie jak wyżej ale zmiana warunków płacy kamami Ad. 1. Możesz. Urlop wychowawczy się kończy, masz obowiązek stawić się do pracy. Na pewno wyślą Cię na okresowe badania lekarskie. Ad. 2. Przepisy mówią, że pracodawca po zakończeniu urlopu wychowawczego dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku, natomiast jeśli to niemożliwe - na stanowisku równorzednym lub innym odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od obowiązującego przed urlopem wychowawczym. Nowe stanowisko - dwa wyjścia: a) za porozumieniem stron, B) za wypowiedzeniem zmieniającym. Jest też możliwość tymczasowego powierzenia innych obowiązków - na okres do 3 miesięcy w roku (za wynagrodzeniem nie niższym niż w angażu). Ale to już nieco inna sytuacja i muszą być ku temu przesłanki. Generalnie - jeśli nie wyrazisz zgody: albo wypowiedzą Ci umowę o pracę, albo obejmą wypowiedzeniem zmieniającym. Ad. 3. Zmiana wynagrodzenia - rozumiem, że na niższe. No w tej sytuacji to oczywiście też wypowiedzenie zmieniające. Tak na chłopski rozum: wypowiedzenie zmieniające tym się różni od ostatecznego, że proponują Ci na piśmie nowe warunki płacy i do połowy okresu wypowiedzenia (o ile zamieszczą taką klauzulę, bo jeśli nie - do końca okresu wypowiedzenia) masz czas, żeby się wypowiedzieć - przyjmujesz czy nie. Jeśli tak - po okresie wypowiedzenia - nowe warunki, określone w wypowiedzeniu. Jeśli nie - umowa rozwiązuje się z końcem wypowiedzenia (przysługuje Ci wtedy odprawa!).
Źródło: maluchy.pl/forum/index.php?showtopic=34768